Regulamin

REGULAMIN AKADEMII DOBRYCH RELACJI DLA SINGLI W RZESZOWIE, edycja 1.


1. W Akademii Dobrych Relacji dla Singli mogą uczestniczyć osoby w wieku 25-49 lat.

2. Aby zapisać się na spotkania danej edycji Akademii Dobrych Relacji dla Singli należy:

● wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny przed każdą edycją na fanpage’u Akademii Dobrych Relacji oraz na jej stronie internetowej.

● przeczytać i zaakceptować regulamin

● uiścić w odpowiednim terminie jednorazową opłatę za udział w spotkaniach Akademii, na wskazane w mailu konto bankowe. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Akademii wynosi 130 zł. Zgłoszonych uczestników obejmuje promocja – 15 pierwszych zgłoszonych osób obowiązuje cena 100 zł.

3. W wypadku dobrowolnej lub losowej rezygnacji z udziału w Akademii wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

4. Każda osoba zapisana na Akademię Dobrych Relacji dla Singli w Rzeszowie powinna w miarę możliwości uczestniczyć we wszystkich wykładach i zajęciach warsztatowych oraz wykonywać zadania przewidziane do indywidualnego studium.

5. Uczestnik Akademii ma możliwość brania udziału w atrakcyjnych spotkaniach integracyjnych po uprzednim zapisaniu się i uiszczeniu opłaty jeśli zachodzi taka potrzeba. Sam również może być ich organizatorem po uprzednim zgłoszeniu inicjatywy do koordynatora Akademii.

6. Żaden uczestnik Akademii Dobrych Relacji dla Singli nie może:

a. zapraszać osób niezapisanych na spotkania Akademii Dobrych Relacji dla Singli

b. zapraszać znajomych do zamkniętej grupy na Facebooku

c. wypowiadać się w imieniu Akademii bez zgody organizatorów

d. udostępniać filmów i nagrań z Akademii bez zgody organizatora

7. Każdy uczestnik poprzedniej edycji Akademii Dobrych Relacji dla Singli może zapisać się na kolejną edycję.

8. Podstawową formą informacji związanych z Akademią będzie droga mailowa i grupa na FB.

9. Posty na tajnej grupie FB podlegają weryfikacji pod kątem treści. Tajna grupa służy wzajemnemu poznawaniu się uczestników Akademii Dobrych Relacji, dyskusji, informowaniu o różnych wydarzeniach związanych z treściami promowanymi przez Akademię. Prosimy o nie zamieszczanie reklam, ofert kupna/sprzedaży. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach tajnej grupy treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety grupy. W sytuacjach wątpliwych decyzję o naruszeniu zasad będą podejmowali organizatorzy. Większe wydarzenia (rekolekcje, ogniska, wyjazdy, imprezy taneczne), które uczestnik chce organizować należy wcześniej skonsultować z organizatorami drogą mailową: [email protected]. Nie dotyczy to mniejszych spotkań typu wyjście do kina, teatru, na łyżwy itp.

10. Uczestnik Akademii Dobrych Relacji dla Singli zapisując się na nią wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, publikowanie swojego wizerunku na wykonanych zdjęciach grupowych w celach marketingowych związanych z promocją Akademii Dobrych Relacji. Zdjęcia i filmy z wizerunkiem indywidualnym będę publikowane po wyrażeniu ustnej zgody przez fotografowaną/filmowaną osobę. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania maili informujących o wydarzeniach Akademii i udostępniania materiałów z wykładów. Na życzenie (mail z prośbą) po skończeniu edycji dane wraz z mailem zostają usunięte. Jednocześnie informujemy, że przed publikacją jakichkolwiek materiałów promujących wydarzenia Akademii do uczestników będą wysyłane maile z linkiem do zdjęć lub filmów, które chcemy wykorzystać. Jeśli uczestnik nie wyrazi zgody na publikację wystarczy, że powiadomi nas mailowo a materiały nie zostaną wykorzystane. Informacja nie ma zastosowania przy zdjęciach masowych (w dużych grupach) lub na których twarze są niewidoczne.

11. Materiały dla uczestników będą udostępnione podczas wykładów i zajęć warsztatowych do osobistego odbioru, wyłącznie do własnego użytku.

12. Uczestnik będzie miał możliwość wyrażenia swoich opinii na temat realizacji programu, organizacji Akademii oraz wykładowców poprzez maila [email protected].

13. Uczestnik Akademii Miłości dla Singli jest zobowiązany znać treść niniejszego regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

14. W wypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu, nagannego zachowania lub niezgodnego z zasadami moralności osoba zapisana zostanie skreślona z listy uczestników Akademii.

15. Uiszczenie opłaty za uczestnictwo oraz przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

16. Jeśli nie zbierzemy odpowiedniej liczby chętnych na tę edycję Akademii Dobrych Relacji dla Singli, to zastrzegamy sobie prawo odwołanie wykładów i zajęć edycji Akademii a dokonane wpłaty zostaną zwrócone na konta skąd zostały dokonane (w przypadku wpłat z Poczty Polskiej lub innych tego typu placówek – będziemy prosili o kontakt w sprawie uzgodnienia zwrotu wpłaty).


Organizatorzy: Akademia Dobrych Relacji we współpracy z Fundacją Akademia Miłości i Klasztorem oo. Dominikanów w Rzeszowie.